ایستاده

در جنگ دیروز پدرانمان می گفتند ما تا آخر ایستاده ایم حالا که جنگ دیگری آغاز شده شعار ما همان است

تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
تیر 87
1 پست